Vés al contingut

Condicions generals
Aquestes condicions generals regulen l’ús i accés al lloc web i altres serveis d’Internet que «vetavisual.com» posa a la disposició dels usuaris a través de l’adreça electrònica: https://www.vetavisual.com/. El lloc web «vetavisual.com» és propietat de VETA VISUAL [Josep Porcar Museros], amb correu electrònic disseny [arrova] vetavisual [punt] com.

Objecte
Aquest web té per objecte principal la difusió corporativa de la marca VETA VISUAL [Josep Porcar Museros].

Condicions d’utilització per a l’usuari
L’usuari es compromet a fer un ús adequat, correcte i lícit dels continguts i serveis del lloc web. Queden estrictament prohibides les activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; i en general, tota conducta que atempte, induïsca o puga atemptar contra el respecte a la dignitat humana i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat o qualsevol altra circumstància personal o social; contra la protecció de la salut pública i dels consumidors i usuaris; o la protecció de la joventut i de la infància. Així mateix, queda prohibida tota activitat dirigida a suplantar qualsevol persona o entitat, o a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts, així com incomplir qualsevol requisit de connexió. «vetavisual.com» es reserva el dret d’excloure l’usuari del servei sense previ avís, i a adoptar quantes mesures considere oportunes a cada moment, a fi d’evitar les conductes i activitats indicades.

Drets i obligacions: llicència d’ús dels continguts d’aquest web
S’adverteix expressament que tota mena de publicació textual o escrita incloses en «vetavisual.com» es troba protegida per la llicència internacional de publicació en xarxa Creative Commons [©©]: els textos, imatges i qualsevol altre contingut audiovisual o documental d’aquest webblog poden ser redistribuïts i exhibits de forma NO comercial, sempre que se cite l’autoria. L’autor no es fa responsable de les opinions abocades en els comentaris. Queda reservat el dret de l’autor a suprimir qualsevol insult o expressió ofensiva que poguera realitzar-se contra altres persones físiques o jurídiques. Especialment, no podrà alterar els continguts, modificar-los o suprimir-los ni total ni parcialment. En cap cas, això significarà cap mena d’autorització sobre els drets de propietat intel·lectual de «vetavisual.com».

«vetavisual.com» es reserva la possibilitat d’exercir accions legals contra els usuaris que violen o infringisquen els seus drets de Propietat Intel·lectual i/o Intel·lectual.

Política de Privadesa
En cas que siga requerit a un usuari –persona física– el registre de les seues dades personals, a fi de possibilitar-ne l’accés, ús o contractació d’algun servei facilitat a través del lloc web «vetavisual.com», se li informa expressament que aquestes dades, juntament amb les que s’hi originen com a conseqüència de l’execució del servei, resulten necessaris per al desenvolupament, control, gestió i execució dels serveis contractats i que les esmentades dades seran incorporades als fitxers creats a aquest efecte en cada cas. La introducció i registre de les dades personals per part de l’usuari comportarà l’acceptació i autorització expressa a «vetavisual.com» per a la recollida, incorporació als respectius fitxers i el tractament d’aquestes dades personals, així com per a la seua conservació durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

Així mateix, s’adverteix a l’usuari que el registre de les dades personals aportades en el moment de la subscripció o contractació de serveis, i qualsevol altra facilitada durant la seua relació, comportarà a més l’acceptació de caràcter voluntari per part de l’usuari en relació al tractament d’aquestes dades personals per «vetavisual.com» a fi de ser segmentats o categoritzats, de mantenir l’usuari al corrent de la seua situació al web i de poder remetre-li informacions, ofertes o promocions dels seus productes i serveis, elaborar perfils o, si s’escau, per a l’anàlisi de propostes sol·licitades per l’usuari.

L’usuari podrà exercir en qualsevol moment el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades, i revocar l’autorització concedida perquè «vetavisual.com» envie comunicacions promocionals, notificant-lo a «vetavisual.com» amb l’enviament d’un e-mail a l’adreça de correu electrònic: disseny [arrova] vetavisual [punt] com, o mitjançant carta dirigida al domicili social esmentat en les condicions generals (primer paràgraf).

Si vostè inclou en els formularis del lloc web dades de caràcter personal i/o dades d’empresa referents a terceres persones i/o empreses, haurà de, amb caràcter previ a la seua inclusió, sol·licitar-ne la seua autorització i comunicar-los les disposicions contingudes en els paràgrafs anteriors.

Finalment, s’adverteix a l’usuari que es pot facilitar l’accés a la pàgina web de «vetavisual.com» mitjançant enllaços (links) des d’uns altres llocs web corresponent a entitats, companyies, institucions o organitzacions alienes a «vetavisual.com». «vetavisual.com» no serà responsable en relació amb el registre que en aquests llocs webs es faça de les dades personals per part de l’usuari.

Responsabilitat
«vetavisual.com» no garanteix que l’accés al lloc web siga ininterromput o que estiga lliure d’error; com tampoc es responsabilitza ni garanteix que el contingut o programari al que es puga accedir a través d’aquesta web siga ininterromput, estiga lliure d’error o cause un dany a l’usuari.

«vetavisual.com» no es responsabilitza ni garanteix l’aprofitament de la informació, o contingut d’aquest web, que es poguera canalitzar per a propòsits particulars i en cap cas serà responsable per les pèrdues o danys de qualsevol tipus que puguen generar-se per l’accés i l’ús de la pàgina web, com per exemple, virus informàtics o algun altre tipus de component nociu.

«vetavisual.com» no assumeix responsabilitat alguna en relació amb la informació, continguts, productes i serveis oferits o prestats a través del seu portal per terceres persones o entitats, especialment pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats a l’anterior, pogueren produir-se per:

 1. Absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seua veracitat, exactitud o suficiència.
 2. Incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals.
 3. Incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació.
 4. Infracció dels drets dels consumidors i usuaris.
 5. Infracció dels drets de Propietat Industrial i Intel·lectual.
 6. Infracció del dret a la protecció de dades, del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones.
 7. En general l’incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que resulten d’aplicació.

«vetavisual.com» tampoc assumeix responsabilitat alguna per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

 1. Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de «vetavisual.com».
 2. Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus de comunicació, tals com virus informàtics i qualsevol altra mena d’infecció informàtica o ingerència il·lícita.
 3. Ús indegut o inadequat de la pàgina web de «vetavisual.com».
 4. Errors de seguretat, o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades dels navegadors.

«vetavisual.com» no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal «vetavisual.com», mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedisca mitjançant enllaços, hipervincles o links al portal «vetavisual.com», o de qualsevol pàgina web de tercers que es presente sota l’aparença o signes distintius de «vetavisual.com», excepte autorització expressa d’aquest últim.

Modificacions
«vetavisual.com» es reserva tots els drets per a modificar, limitar o cancel·lar els termes i condicions aplicables a aquest web, i no assumirà cap responsabilitat sobre la seua actualització, així com la facultat d’efectuar les modificacions en la configuració o presentació de la web que estime oportunes, en qualsevol moment i sense previ avís.

La informació continguda en la pàgina web és la vigent en la data de la seua última actualització i els continguts del lloc, especialment les referències informatives i publicitàries, tret que expressament s’indique el contrari, no constitueixen oferta vinculant.